ஏழாவது ஊதியக்குழுவின் படி இடைநிலை ஆசிரியர்கள் எவ்வாறு ஊதிய நிர்ணயம் செய்வது...? 01-01-2016 அன்று Pay Fixation for SGTsPay-17760
Grade pay-2800
Personal pay-750
HRA-1400
MA-100
பெற்ற இடைநிலை ஆசிரியருக்கு ஊதிய நிர்ணயம்...


Pay-17760+Grade pay-2800=20560

20560×2.57=52839.20

Round=52839

அரசாணை எண்: 303 நாள்: 11-10-2017ன் பக்கம் 21ல் உள்ள Pay Matrixன் படி,
தர ஊதியம் 2800க்கு கீழ் level 33க்கு நேராக கிடைமட்டமாக உள்ள 52839க்கு அடுத்த ஊதியம் 53300.

ஆகவே புதிய ஊதிய நிர்ணயத்தில், 01-01-2016ல் ஊதியம் 53300+தர ஊதியம் 2000=55300

இவர் ஜீலை மாத ஆண்டு ஊதிய உயர்வைக் கொண்டிருப்பின்,

01-07-2016ல் 55300×3%=1659(1700), 55300+1700=57000

01-07-2017ல் 57000×3%=1710(1800), 57000+1800=58800

01-10-2017ல் ஊதியம்-56800 தனி ஊதியம்-2000 அகவிலைப்படி(5%)-2940 வீட்டு வாடகைப்படி-3200 மருத்துவப்படி-300 மொத்தம் -65240

01-10-2017ல் ஊதிய வித்தியாசம்= 65240-54553=10687

Comments